YERLİ MALI BELGESİ 

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Nedir?

Sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Yerli Malı Belgesi Amacı Nedir?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Yerli Malı Belgesi İle..

Yerli Malı Belgesi İçin Şartlar

 • Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.

 • Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

 • Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

Sanayi Ürünlerinde Yerli Malı Belgesi

​Sanayi ürünleri üreten firmanın kullandıkları ham madde, imalat için kullanılan malzemelerin en az %51’inin Türkiye'de üretilmiş olması gerekir. Üretim aşamasının işçilik ve üretim için önemli kısımların Türkiye de gerçekleştirilmiş olması gerekir. Üretim yapan ticari şirket yahut işletmenin sanayi sicil belgesi sahibi olması ve sanayi sicil belgesinde belirtilen üretim konusu üzerinde üretim yapması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan sanayi kurumlarına yerli malı belgesi dahil oldukları oda tarafından düzenlenerek verilir.

Yerli Malı Belgesi Nereden Alınır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yerli Malı Tebliği” ne ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan “Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına” göre firmanın faaliyet belgesinin bulunduğu Sanayi veya Ticaret Odasından alınır.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Adımları..

 • Dilekçe

 • Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)

 • Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

 • Taahhütname

 • İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti

 • Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

 • Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti

 • Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

 • Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

 

Belgelendirme

Yerli Malı Tebliğine uygun olarak yapılacak belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulama esasları, TOBB ve TESK tarafından Bakanlığın görüşü alınarak belirlenir. Yerli katkı oranının hesaplanmasında hangi belgelerin dikkate alınacağı bu uygulama esaslarında belirtilir

Hizmetimiz

Neway olarak Yerli Malı Belgesi konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların süreçleri ve performans yönetiminin nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.